Profil spoločnosti Nissens Cooling Solutions

Od priekopníka k poprednému dodávateľovi - pre priemysel veterných turbín a priemyselné segmenty

Základom nášho podnikania je ponuka chladiacich komponentov, systémov a modulov na mieru pre obnoviteľné zdroje energie a priemyselné segmenty, ako sú vlaky, baníctvo a terénne vozidlá.

 

Naša ponuka výrobkov a služieb nesie značku skúseností, know-how a inovácií. Začínali sme ako priekopníci v odvetví veterných turbín, ako aj v mnohých priemyselných segmentoch, a vypracovali sme sa na vedúceho dodávateľa prispôsobených riešení chladenia pre náročné aplikácie na celom svete.


 

 

Nissens Cooling Solutions: Udržateľnosť ako strategická ambícia

Ako dodávateľ pre náročných zákazníkov a trhy v odvetví veterných turbín, ako aj širokú škálu priemyselných segmentov, spoločnosť Nissens Cooling Solutions obchoduje so zákazníkmi, ktorí sú poprednými a vysoko profesionálnymi hráčmi na trhu a vzormi v každom z ich obchodných segmentov.

Ich požiadavky na spoločnosť Nissens Cooling Solutions ako preferovaného dodávateľa od nás vyžadujú, aby sme preukázali a zdokumentovali, že naša obchodná etika a štandardy sú v súlade s hodnotami, ktorými naši zákazníci žijú.

S rešpektom voči komunitám, ktorých sme súčasťou, a partnerom, s ktorými komunikujeme, vrátane našich zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov po celom svete, spoločnosť Nissens Cooling Solutions pokračuje v budovaní a posilňovaní našej stopy v rámci sociálnej zodpovednosti a udržateľnosti.

Naše dedičstvo, kultúru a správanie využívame ako základ pre naše záväzky týkajúce sa SZP voči okolitému svetu. Sme aktívnym členom iniciatívy OSN Global Compact, čo svedčí o našom súhlase s dodržiavaním desiatich princípov iniciatívy OSN Global Compact v oblasti ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia a boja proti korupcii.

Správy o dosiahnutom pokroku (COP)

Iniciatíva OSN Global Compact – Informovanie o dosiahnutom pokroku


 

Prečítajte si správu COP spoločnosti Nissens Cooling Solutions z roku 2021

Kliknite sem

Náš postoj v oblasti ochrany ľudských práv

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions sa zameriava na dodržiavanie ochrany ľudských práv našich zamestnancov.

 

Dôstojnosť a úcta

Vyžadujeme, aby základy všetkých našich medziľudských vzťahov charakterizovali hodnoty ako dôstojnosť a úcta. Odsudzujeme použitie akýchkoľvek fyzických trestov, hrozieb násilia, sexuálneho alebo fyzického zneužívania, obťažovania alebo urážlivého správania.

S cieľom posilniť pracovné prostredie sme formalizovali organizáciu a zásady na pracoviskách a činnosti vykonávané v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Aby sme si zachovali svoje zameranie a nadviazali na naše výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci našich globálnych organizácií, spoločnosť Nissens Cooling Solutions aktívne pracuje na zabezpečení dobrého pracovného prostredia a pravidelne sledujeme náš výkon, aby sme zaistili blaho našich zamestnancov.

Globálna ochrana osobných údajov a súvisiace práva

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions spĺňa požiadavky platných zákonov o ochrane osobných údajov a snaží sa zaistiť ochranu súkromia svojich zákazníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán. Prijali sme niekoľko opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov a zachovanie dôvernosti prostredníctvom automatizovaných pracovných postupov podporovaných IT v rôznych funkčných oblastiach a organizáciách.


 

Náš postoj v oblasti pracovných podmienok

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions podporuje pracovné práva našich zamestnancov.

 

Sloboda združovania

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions rešpektuje slobodu združovania sa zamestnancov a ich právo na kolektívne vyjednávanie. Prostredníctvom pracovných fór existuje priamy, hodnotný a priebežný dialóg medzi vedením a zástupcami zamestnancov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pracovných práv a spoločných hodnôt za vzájomnej účasti na raste a rozvoji spoločnosti aj jej zamestnancov.

Kódex správania sa

V rámci nášho Kódexu správania sa spoločnosť Nissens Cooling Solutions poukazuje na to, že neakceptuje používanie nútenej práce alebo detskej práce.

Kódex správania sa spoločnosti Nissens Cooling Solutions je k dispozícii všetkým zamestnancom a je zahrnutý v našich rôznych národných príručkách pre zamestnancov. Všetci manažéri na troch najvyšších úrovniach v štruktúre riadenia spoločnosti Nissens Cooling Solutions sa zaviazali dodržiavať náš Kódex správania sa, čo potvrdili svojím podpisom, ktorý odráža ich súlad s príslušnými usmerneniami.

Kódex správania sa spoločnosti Nissens Cooling Solutions tiež tvorí súčasť rámca spolupráce medzi našimi dodávateľmi a spoločnosťou Nissens Cooling Solutions.

Prostredie bez diskriminácie

Cieľom spoločnosti Nissens Cooling Solutions je zabezpečiť všestrannú rôznorodosť v rámci svojich organizácií a zaväzuje sa tak eliminovať akúkoľvek diskrimináciu v rámci zamestnaneckých vzťahov, pokiaľ ide o náboženstvo, pohlavie, politický názor alebo sexuálnu orientáciu.

Dodržiavame politiku rozmanitosti s cieľom pracovať v záujme zvýšenia rozmanitosti na najvyšších riadiacich pozíciách vrátane priority zaradiť pri nábore do vedúcich funkcií vedenia a do manažérskych funkcií zástupcov oboch pohlaví.


 

Náš postoj k životnému prostrediu

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions sa aktívne usiluje o ochranu životného prostredia a rešpektovaní možného vplyvu našej spoločnosti na okolitý svet.

 

ISO 14001

Ako dôkaz záväzku spoločnosti Nissens Cooling Solutions chrániť životné prostredie sú naše závody v Dánsku, Číne a na Slovensku držiteľom certifikátu o splnení požiadaviek environmentálnej normy ISO 14001. Každoročné audity vykonáva externá, nezávislá agentúra s cieľom overovať dodržiavanie systému environmentálneho manažérstva. Ako spoločnosť certifikovaná podľa normy ISO 14001 pracujeme s viacerými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a naše výkony hodnotíme každý mesiac.

 

Ambícia uhlíkovej neutrality

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions definovala strategický cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou v rámci emisií Scope 1 a 2:

2025: Uhlíkovo neutrálna v Európe

2030: Uhlíkovo neutrálna v celosvetovom meradle

 

Školenie a vzdelávanie: Životné prostredie a energia

Robotníci spoločnosti Nissens Cooling Solutions sú zaradení do nášho formalizovaného konceptu „Train the Train (T-t-T) – Vlak vzdelávania“, ktorý zabezpečuje riadny nástup, ako aj následné všeobecné aj špecializované školenia a vzdelávanie.

Prostredníctvom nášho formalizovaného programu vzdelávania T-t-T poskytuje spoločnosť Nissens Cooling Solutions svojim robotníkom usmernenia týkajúce sa ich očakávaného správania v rámci životného prostredia a energetiky a pravidelne sa vykonávajú interné aj externé audity pre následné opatrenia.

Udržateľnosť a riešenia pre výrobky

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions preberá zodpovednosť za zváženie vplyvu výrobkov, ktoré vyvíjame a dodávame do odvetvia veterných turbín a širokej škály priemyselných segmentov, na životné prostredie. Dodávame množstvo výrobkov vyvinutých a navrhnutých špeciálne pre elektrické, hybridné a palivové články, ktoré podporujú ekologickú transformáciu v odvetviach, v ktorých pôsobia naši zákazníci.


 

Náš postoj k boju proti korupcii

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions podporuje rešpektovanie našich protikorupčných aktivít.

 

Kódex správania sa

Prostredníctvom svojho Kódexu správania sa spoločnosť Nissens Cooling Solutions výslovne vyjadrila proti korupcii a úplatkárstvu.

Zásady pre dary a prijímanie pozvaní na rôzne podujatia

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions definovala a zverejnila zásady pre prijímanie darov a pozvaní na rôzne podujatia, dodržiavanie ktorých očakáva od všetkých svojich zamestnancov na celom svete.

Zásady informovania o porušovaní predpisov

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions uplatňuje globálne zásady informovania o porušovaní predpisov, ktoré sú otvorené pre každého zamestnanca, aby mal možnosť nahlásiť údajné alebo zdokumentované porušenia platných zákonov a predpisov, ako aj nedodržiavanie Kódexu správania sa spoločnosti Nissens Cooling Solutions a iných interných usmernení. 


 

PRINCÍPY OSN GLOBAL COMPACT

 • i) Human Rights

  Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

  Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses

   

   

 • ii) Labor Rights

  Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining

  Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor

  Principle 5: The effective abolition of child labor

  Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation

 • iii) Environment

  Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges

  Principle 8: Undertake initiatives to promote environmental responsibility

  Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

 • iv) Anti-corruption

  Principle 10: Businesses shold work against corruption in all its forms, including extortion and bribery

   

   

Nissens Cooling Solutions: Certifikovaná spoločnosť

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem týkajúcich sa kvality, životného prostredia a spoločensky zodpovedného podnikania (SZP):

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • OSN Global Compact

Naše certifikáty sú dôkazom nášho záväzku dodržiavať platné normy a naši vrcholoví manažéri sa zameriavajú na zabezpečenie strategickej priority našej práce a úsilia v rámci vymedzených oblastí.

Charita a sponzorstvo

Spoločnosť Nissens Cooling Solutions aktívne investuje do blahobytu komunít v našom okolí a sponzoruje najrozmanitejšie aktivity v rámci charity, športu a získavania finančných prostriedkov s cieľom rozvoja, prevencie chudoby a na podporu liečby rôznych chorôb.

 

Výročné správy spoločnosti Nissens Cooling Solutions, časť SZP