Pravidlá ochrany osobných údajov

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Osobné údaje získavané a spracúvané spoločnosťou Nissens

3. Súhlas

4. Účel získaných a spracovaných osobných údajov

5. Prenos osobných údajov

6. Zabezpečenie

7. Vymazanie osobných údajov

8. Vaše práva

9. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti nissens

10. Informovanie verejnosti o spracovaní osobných údajov a kamerovom systéme

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Nissens sa zaviazala zaručovať dôvernosť, integritu a ochranu informácií od svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ostatných obchodných partnerov vrátane ich osobných údajov (ďalej len „vy“).

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVANÉ A SPRACÚVANÉ SPOLOČNOSŤOU NISSENS

Spoločnosť Nissens má pri získavaní osobných údajov zodpovednosť ako prevádzkovateľ údajov.  

a. Všeobecné

Spoločnosť Nissens získava osobné informácie vrátane informácií o menách, tituloch, adresách, telefónnych číslach, e-mailových adresách a iných identifikačných údajoch súvisiacich so zákazníkmi, s dodávateľmi, tretími osobami, ich vlastníkmi a kontaktnými osobami. Spoločnosť Nissens zhromažďuje chronologické prehľady nákupov a predaja a záznamy o školení.

Spoločnosť Nissens môže získavať informácie o finančných podrobnostiach, ako sú čísla účtov a bankové údaje, pasy (kópie pasov) a občianske registračné čísla, avšak s obmedzením na nevyhnutnosť podľa právnych predpisov alebo na základe príslušného účelu. Informácie tejto povahy sa uchovávajú za sprísneného zabezpečenia a kontroly.

Na digitálnej platforme

Na webovej lokalite spoločnosti Nissens, v internetovom obchode Nissens a prostredníctvom bulletinu (len so súhlasom) sa získavajú informácie: 

 • ktoré lokality si návštevník prehliadal, v akom čase, a teda stopy návštevníka,
 • aký prehliadač návštevník používa,
 • akú má návštevník IP adresu,
 • používateľské meno návštevníka.

Pokým sa návštevníkovi nezobrazí jasné oznámenie, nezískavajú sa žiadne ďalšie informácie.

b. Ľudské zdroje

Spoločnosť Nissens nezískava osobné údaje, ktoré majú povahu veľmi citlivých informácií, ako sú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia, biometrické údaje, genetické údaje, sexuálna orientácia, trestné záznamy alebo spoločenské vzťahy. 

Spoločnosť Nissens získava len osobné informácie s povahou čiastočne citlivých informácií, ako je členstvo v odboroch, zdravotné informácie a iné informácie na jasné, vymedzené a transparentné účely, prísne relevantné pre zamestnanecký pomer a povinnosti. 

O zamestnancoch, kandidátoch, ktorí sa uchádzajú o pracovnú pozíciu alebo ktorí sú posudzovaní na pozíciu v spoločnosti Nissens, ako aj o zamestnancoch na dôchodku, spoločnosť Nissens získava osobné informácie, ako sú mená, občianske registračné čísla, tituly, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, životopisy, žiadosti, dokumenty o vzdelaní, prepisy záznamov, vyhlásenia/odporúčania, osobnostné testy, fotografie a filmy (v ktorých osoba účinkuje), súhrny posúdení výkonu zamestnancov, mzdové a daňové informácie (ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch), informácie o dôchodku, sociálnom zabezpečení, ako aj cestovné informácie. V týchto prípadoch údaje podliehajú zvýšenej dôvernosti a kontrole v rámci oddelenia ľudských zdrojov a finančného oddelenia spoločnosti Nissens. 

Ďalšie informácie o ochrane svojich osobných údajov pri náborových procesoch spoločnosti Nissens nájdete tu.

 

3. SÚHLAS

Spoločnosť Nissens získava a spracúva osobné informácie len na základe príslušného právneho základu.

Osobné údaje sa získavajú bez vášho súhlasu, ak je ustanovená zákonnosť spracúvania, a to za podmienok vyváženia záujmov vašich práv a legitímneho záujmu spoločnosti Nissens.    

Ak je súhlas nevyhnutný podľa právnych predpisov, spoločnosť Nissens od vás získa jasný a transparentný súhlas pred (nadchádzajúcou) registráciou a spracovaním. Súhlas je možné odvolať tak jednoducho, ako bol poskytnutý.

 

4. ÚČEL ZÍSKANÝCH A SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Nissens získava a spracúva osobné údaje len vtedy, ak účel získavania podporujú právne a legitímne obchodné záujmy spoločnosti Nissens:

a. Všeobecné

 • Na splnenie právnych predpisov a požiadaviek verejných orgánov vrátane zákonov týkajúcich sa vedenia účtovníctva a účtovania, DPH a daňových právnych predpisov.
 • Informácie nevyhnutné na splnenie dohôd spoločnosti Nissens so zákazníkmi, dodávateľmi a tretími stranami vrátane dodávania a získavania konkrétneho výrobku a/alebo služieb, faktúr a kontroly kvality.
 • Na riadenie a posilnenie vzťahu s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi a tretími stranami.
 • Rozvoj podnikania a služieb spoločnosti Nissens s identifikáciou potrieb zákazníka a požadovaných zlepšení našich služieb.
 • Vykonávanie štatistického spracovania, rozvoj podnikania a podpora predaja v súlade s platnými zákonmi.
 • Správa a riadenie webovej lokality, internetového obchodu, bulletinov, systémov a aplikácií spoločnosti Nissens a, prostredníctvom získavania údajov z týchto kanálov, na podporu vyššie uvedených účelov. 

b. Ľudské zdroje

 • Na dodržanie pracovného práva vrátane zmluvných podmienok a povinností.
 • Informácie nevyhnutné pre spoločnosť Nissens na splnenie pracovnej zmluvy s dotknutou osobou (zamestnancom).
 • Informácie nevyhnutné na náležité a zákonné vykonávanie manažérskych práv.
 • Informácie nevyhnutné na podporu zamestnania zamestnanca v spoločnosti Nissens a blahobytu a rozvoja zamestnanca vrátane pracovného prostredia vo všeobecnosti.
 • Informácie nevyhnutné na posúdenie vhodnosti kandidáta na pracovnú pozíciu v spoločnosti Nissens.
 • Na dodržanie platných právnych predpisov a požiadaviek verejných orgánov na výkazníctvo.
 • Informácie na využitie náboru a udržanie zamestnancov v spoločnosti Nissens vrátane budovania značky zamestnávateľa.
 • Na splnenie oznamovania týkajúceho sa sociálnej zodpovednosti podniku.

 

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

a. Zdieľanie so skupinou Nissens Group

Spoločnosť Nissens je dánska skupina so sídlom v meste Horsens v Dánsku a tvorí ju niekoľko dcérskych spoločností (samostatné právnické jednotky) v štátoch EÚ/EHP aj v iných krajinách. 

Spoločnosť Nissens v Dánsku a riaditeľstvo zdieľajú osobné údaje s inými spoločnosťami Nissens, ak je to nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v odseku 4.

V dôsledku toho sa osobné údaje môžu prenášať do iných krajín v rámci EÚ/EHP aj mimo nich. V prípade zdieľania údajov sa v rámci skupiny Nissens Group zostavili dohody na základe štandardných zmlúv Európskej komisie s cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

b. Zdieľanie s tretími stranami

Spoločnosť Nissens prenáša osobné informácie tretím stranám:

 • Na splnenie dohôd so zákazníkmi, dodávateľmi a tretími stranami; na splnenie dohôd spoločnosti Nissens (napr. distribútori a prepravcovia) a na splnenie legislatívnych a regulačných požiadaviek.
 • Tretie strany, ktoré v úlohe poskytovateľa služieb pomáhajú spoločnosti Nissens s riešeniami (napr. IT riešenia), a poskytovatelia poradenstva.
 • Spoločnosť Nissens uzatvára zmluvy len s profesionálnymi dodávateľmi, ktorých si spoločnosť Nissens neustále preveruje, aby sa zaistilo, že môžu uchovávať a zabezpečovať osobné údaje spoločnosti Nissens na primeranej úrovni ochrany.
 • Ak tretia strana spracúva údaje v mene spoločnosti Nissens, ktorá je prevádzkovateľom údajov, spoločnosť Nissens so sprostredkovateľom údajov uzavrie dohodu o spracúvaní údajov.

c. Predaj osobných údajov

 • Spoločnosť Nissens nerobí z osobných údajov predmet predaja ani ich neposkytuje na predaj tretím stranám.

 

6. ZABEZPEČENIE

Spoločnosť Nissens pravidelne aktualizovala a zlepšovala zavedené náležité technické a organizačné opatrenia na zaistenie a preukázanie toho, že získanie, uchovávanie, spracúvanie a vymazanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi aj s týmito pravidlami, a bude tak robiť aj v budúcnosti. Tieto opatrenia sa zostavujú s cieľom zabrániť náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, zmenám alebo znehodnoteniu osobných údajov, ako aj získaniu prístupu zo strany neoprávnených osôb k osobným údajom.

Tento prístup majú len zamestnanci so skutočnou potrebou prístupu k uchovávaným osobnými údajom v súlade s ich schopnosťou a zodpovednosťou plniť si svoje povinnosti.

 

7. VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť vymaže osobné údaje, ak ich spoločnosť Nissens už nepotrebuje na potreby spracovania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním. Obdobie uchovávania osobných údajov sa určuje podľa povinností, ktoré sa riadia existujúcimi právnymi predpismi, a tým, čo je nevyhnutné na splnenie dohôd s obchodnými partnermi, ako aj na zdokumentovanie príslušných informácií pri prípadných sťažnostiach a iných vzniknutých nárokoch spoločnosti Nissens alebo proti nej.

 

8. VAŠE PRÁVA

Ako osoba máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

Môžete sa obrátiť na spoločnosť Nissens a získať požadovaný prehľad, akým spôsobom spoločnosť Nissens spracúva vaše osobné údaje, a zároveň ste oprávnený dať si opraviť všetky nepresné alebo nedostatočné údaje. Ak chcete osobné údaje vymazať, obmedziť ich spracovanie alebo namietať proti ich spracúvaniu, obráťte sa na spoločnosť Nissens. Takisto sa môžete obrátiť na spoločnosť Nissens, ak si želáte využiť právo na prenosnosť údajov. 

Otázky na spoločnosť Nissens týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo pravidiel ich ochrany vo všeobecnosti posielajte na e-mail: databeskyttelse@nissens.com alebo dataprivacy@nissens.com

 

9. ZMENY PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI NISSENS

Spoločnosť Nissens potvrdzuje zodpovednosť za pravidelné preskúmanie a vykonávanie vylepšení a úprav pravidiel ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o nepretržité poskytovanie nevyhnutného zabezpečenia v súlade s rozvojom v oblasti IT. Spoločnosť Nissens bude pravidelne vykonávať vnútorné sledovanie a aktualizovanie týchto pravidiel ochrany osobných údajov na zaistenie dodržiavania platných právnych predpisov.

 

10. INFORMOVANIE VEREJNOSTI O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KAMEROVOM SYSTÉME

https://gdpr.somi.sk/firma/index.php?id=250